Werkwijze van de SER

Raadsvergadering

Alle (belangrijke) beslissingen van de SER worden genomen in de raadsvergadering. De raadsvergadering is de maandelijkse vergadering van de raadsleden. Tijdens deze vergaderingen worden alle SER-aangelegenheden zoals adviesverzoeken, conceptadviezen c.q. -rapporten, onderzoeksvoorstellen, en (voortgang)rapportages maar ook belangrijke (schriftelijke, mondelinge) informatie besproken. Deze raadsvergaderingen zijn besloten (met uitzondering van de medewerkers van het Secretariaat) en vinden plaats in de vergaderzaal op het Secretariaat van de SER.

Hoewel de raadsvergaderingen in principe besloten zijn, kunnen externe deskundigen en/of personen met specifieke kennis of informatie, uitgenodigd worden op een raadsvergadering, indien de Raad het nodig acht.

Totstandkoming SER-adviezen en -rapporten

Een advies- of onderzoeksrapport van de SER komt over het algemeen op de volgende wijze tot stand:
Een schriftelijk adviesverzoek aan de SER wordt door een of meerdere ministers gedaan of de SER beslist uit eigen beweging om over bepaald onderwerp een advies –of onderzoeksrapport uit te brengen. Hierna maakt het Secretariaat een analyse en doet een voorstel aan de Raad over of en zo ja hoe de SER hierover zou kunnen adviseren.

Vervolgens wordt (aan de hand van het voorstel van het Secretariaat) in de raadsvergadering besloten of en hoe de SER zal adviseren. Indien door de Raad besloten wordt om te adviseren, zal het Secretariaat het advies- of onderzoeksrapport voorbereiden. Deze voorbereidingsfase duurt meestal enkele maanden.

De Raad wordt tijdens de raadsvergaderingen via voortgangrapportages steeds op de hoogte gehouden van de voortgang van het advies- of onderzoeksrapport en de leden oefenen door het geven van op- en aanmerkingen hun invloed hierop uit.

Aan het eind van deze fase wordt een conceptadvies of conceptonderzoeksrapport opgesteld welke in de raadsvergadering besproken wordt.

Na goedkeuring hiervan door de Raad wordt het concept omgezet in de definitieve versie en wordt het na ondertekening van de voorzitter en secretaris opgestuurd naar de desbetreffende minister(s).

Scroll To Top

Recente Publicaties