De Raad

Dit is de adviesraad waarin de raadsleden zijnde, vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties alsmede onafhankelijke deskundigen, zitting hebben. De “raadsleden” bespreken hier –in daarvoor belegde raadsvergaderingen- allerlei belangrijke onderwerpen op sociaal economisch gebied. Door middel van onderling overleg, discussie en argumentatie worden beslissingen genomen over de aard, inhoud en vorm van de adviezen, (onderzoeks)rapporten en nota’s die aan de regering gepresenteerd worden, waarmee de Raad zich gevraagd en ongevraagd uitspreekt over het (te hanteren) sociaal economisch beleid.

Er zitten in de Raad in totaal 9 raadsleden die evenredig verdeeld zijn over de 3 partijen namelijk, 3 vertegenwoordigers van werknemersorga-nisaties, 3 vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en 3 onaf-hankelijke deskundigen. Alle raadsleden hebben een vervangend raadslid die hem of haar bij afwezigheid vervangt tijdens de raadsvergaderingen.

Nadat de regering bepaald heeft welke 3 vakbonden en 3 werknemers-organisaties zitting mogen hebben in de SER en dit kenbaar heeft gemaakt, draagt elk vakbond en werkgeversorganisatie een raadslid en plaatsvervangend raadslid voor, waarna zij vervolgens door de regering per landsbesluit worden benoemd.

De onafhankelijke (deskundige) leden en diens plaatsvervangers worden benoemd door de regering maar zijn geen verantwoording schuldig aan de regering. Bij de benoeming van de onafhankelijke leden wordt er getracht deskundigen van verschillende vakgebieden te nemen. De voorzitter en plaatsvervangende voorzitter worden op voordracht van de Raad benoemd. Alle raadsleden en hun plaatsvervangers worden voor de duur van 2 jaar benoemd en kunnen terstond worden herbenoemd.

Aan de Raad is een Secretaris verbonden die de Raad ondersteunt in de uitvoering van zijn taak, functie en rol.

Momenteel hebben de volgende personen zitting in de Raad:

Raadsleden

Werkgeversvereniging:

Dhr. Tristan P. Every – Raadslid (werkgeversvereniging A.T.I.A.) & voorzitter

Dhr. Maarten J. van Romondt – Raadslid (werkgeversvereniging A.H.A.T.A.)

Mw. Monica H.J. Kock – Raadslid (werkgeversvereniging K.v.K.)

Werknemersorganisatie:

Dhr. Hose G. Figaroa – Raadslid (werknemersorganisatie F.T.A.) & waarnemend voorzitter

Mw. Angelique Roos – Quijada – Raadslid (werknemersorganisatie S.I.M.A.R.)

Dhr. Alonso I. Tromp – Raadslid (werknemersorganisatie T.O.P.A.)

Onafhankelijk:

Dhr. Stanley S.P. Heinze – Raadslid (onafhankelijk)

Mw. Christie Mettes – Raadslid (onafhankelijk)

Mw. Marilinda Ariana Croes – Raadslid (onafhankelijk)

Plaatsvervangende Raadsleden

Werkgeversvereniging:

Mw. Maura E.D. Brown – Plaatsvervangende Raadslid (werkgeversvereniging A.H.A.T.A.)

Dhr. Tito de Cuba – Plaatsvervangende Raadslid (werkgeversvereniging A.T.I.A.)

Mw. Lay Hing de Kort-Yee – Plaatsvervangende Raadslid (werkgeversvereniging K.v.K.)

Werknemersorganisatie:

Dhr. Hubert M. Dirksz – Plaatsvervangende Raadslid (werknemersorganisatie F.T.A.)

Dhr. Anthony Figaroa – Plaatsvervangende Raadslid (werknemersorganisatie S.I.M.A.R.)

Onafhankelijk:

Mw. Francielle A. Lacle – Plaatsvervangende Raadslid (onafhankelijk)

Dhr. Igmar Jose Reyes – Plaatsvervangende raadslid (onafhankelijk)

Dhr. Robert Jan Moons – Plaatsvervangende raadslid (onafhankelijk)

 

 

 

Scroll To Top

Recente Publicaties