De Raad

Dit is de adviesraad waarin de raadsleden zijnde, vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties alsmede onafhankelijke deskundigen, zitting hebben. De “raadsleden” bespreken hier –in daarvoor belegde raadsvergaderingen- allerlei belangrijke onderwerpen op sociaal economisch gebied. Door middel van onderling overleg, discussie en argumentatie worden beslissingen genomen over de aard, inhoud en vorm van de adviezen, (onderzoeks)rapporten en nota’s die aan de regering gepresenteerd worden, waarmee de Raad zich gevraagd en ongevraagd uitspreekt over het (te hanteren) sociaal economisch beleid.

Er zitten in de Raad in totaal 9 raadsleden die evenredig verdeeld zijn over de 3 partijen namelijk, 3 vertegenwoordigers van werknemersorga-nisaties, 3 vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en 3 onaf-hankelijke deskundigen. Alle raadsleden hebben een vervangend raadslid die hem of haar bij afwezigheid vervangt tijdens de raadsvergaderingen.

Nadat de regering bepaald heeft welke 3 vakbonden en 3 werknemers-organisaties zitting mogen hebben in de SER en dit kenbaar heeft gemaakt, draagt elk vakbond en werkgeversorganisatie een raadslid en plaatsvervangend raadslid voor, waarna zij vervolgens door de regering per landsbesluit worden benoemd.

De onafhankelijke (deskundige) leden en diens plaatsvervangers worden benoemd door de regering maar zijn geen verantwoording schuldig aan de regering. Bij de benoeming van de onafhankelijke leden wordt er getracht deskundigen van verschillende vakgebieden te nemen. De voorzitter en plaatsvervangende voorzitter worden op voordracht van de Raad benoemd. Alle raadsleden en hun plaatsvervangers worden voor de duur van 2 jaar benoemd en kunnen terstond worden herbenoemd.

Aan de Raad is een Secretaris verbonden die de Raad ondersteunt in de uitvoering van zijn taak, functie en rol.

Momenteel hebben de volgende personen zitting in de Raad:

Raadsleden

Mw. Petrissa I. (Tisa) LaSorte – Voorzitter (werkgeversvereniging A.H.A.T.A.)

Tisa LaSorte (dochter van voormalig waarnemend-gouverneur en toerismepionier, Oscar Henriquez) begon haar carrière als TV-verslageefster bij Telearuba. Later verhuisde zij naar de Verenigde Staten waar zij 20 jaar werkzaam was op het terrein van nieuwsuitzending management. Na haar terugkomst op Aruba deed zij haar intrede in de toerisme-industrie, eerst als ‘General Manager’ bij de Pelican Tours & Watersports en vervolgens bekleedde zij een directiefunctie bij de Bucuti and Tara Beach Resort. Momenteel is zij de directeur van de Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA). Zij is ook bestuurslid van de Aruba Trade and Industry Association (ATIA) alsmede voorzitter van de Aruba Hospitality & Security Foundation (AH&SF).

Mw. Gina Habibe – Raadslid (werkgeversvereniging A.T.I.A.)

Gina heeft een BSc in Accounting en een MBA in Finance. Zij is altijd werkzaam geweest in het bankwezen waarin zij de laatste 15 jaar verschillende management functies heeft bekleed zoals o.a. vice-president van de Aruba Investment Bank (AIB) en lid van het managementteam van Interbank.
Thans is Gina “executive director of corporate banking” bij de Aruba Bank.
Verder is zij tevens vice voorzitter van de ATIA (Aruba Trade and industry Assosiaction) and raadslid van Renobacion Aruba NV.

Dhr. August A. Croes – Raadslid (werkgeversvereniging K.v.K.)

August A. Croes heeft zijn basisonderwijs genoten op Aruba en in Nederland daarna ontving hij lokaal technisch en administratief onderwijs alsmede Wetenschappelijke en Culturele studies in de Verenigde Staten. Ook nam hij deel aan diverse museumstudies in Argentinië en de Dominicaanse Republiek. Verder heeft hij vele jaren als vrijwilliger gediend bij het Wit Gele Kruis en als mentor voor Stichting voor Sociale Re-integratie, bestuurslid van Stichting Artesania en van Stichting SimAruba, ook was hij betrokken bij het Nationale Park project. August zet zich verder in voor het behoud van de unieke culturele en archeologisch erfgoed, de natuurlijke rijkdommen, het architectuur en de geschiedenis van Aruba. Hij is tevens oprichter en curator bij het cultuur atelier Etnia Nativa, dat als doel heeft het eiland te presenteren in een natuurlijke omgeving van geest voor diens behoud. Momenteel is August Croes bestuurslid bij diverse commissies.

Mw. Gina Maduro – Raadslid (werknemersorganisatie A.B.V.)

Gina begon in 1991 haar loopbaan in de zorgsector als Verzorgende/Verpleegkundige op verschillende afdelingen, bij de Dr. Horacio Oduber Hospital (HOH), waaronder de Chirurgie-, Interne- en PAAZ afdeling. Sinds 2005 is zij als Senior Verpleegkundige werkzaam bij de Spoep Eisende Hulp (SEH). Sinds 2011 fungeert Gina als voorzitter van de Arubaanse Bond van Werknemers in Verplegende Instellingen (ABV), waar zij de belangen van de leden van de HOH, SABA en IMSAN behartigd en tevens sindsdien  raadslid van de SER is.

Dhr. Hose G. Figaroa – Raadslid (werknemersorganisatie F.T.A.)

Hose Gregorio (Jomar) Figaroa, geboren op 30 juli 1979 (39), is advocaat en vakbondsleider.

Hose behaalde  in 1997 zijn vwo –diploma en begon  in datzelfde jaar aan zijn rechtenstudie aan de  Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba, waar hij in 2003 zijn Master of Law (LL.M.) titel behaalde.

Tijdens zijn studie aan de Universiteit begon Hose in 2001 als “para legal”  bij het advocatenkantoor Falconi & Thijsen  te werken, hetgeen  tevens zijn introductie was op het gebied van het arbeidsrecht.In 2007 is Hose een samenwerkingsverband aangegaan met  mr. Sven Faarup en hebben zij het “ Faarup Figaroa Advocatenkantoor”  opgericht. Gedurende zijn bijna 20 jaar als advocaat heeft Hose populariteit verworven op het gebied van  vertegenwoordiging van werknemers (zowel individueel als collectief) in spraakmakende arbeidsrechtprocedures, zowel lokaal als regionaal. Hose is momenteel adviseur en advocaat van het overgrote deel van de Arubaanse vakbonden en van de vakbonden op onze zustereilanden Curaçao en Bonaire.

Van 2016 tot 2019 was Hose ook bestuurslid van de Arubaanse Orde van Advocaten. In 2017 werd hij benoemd in de Raad van Toezicht van de Alternativa Democratica Sindical de las Americas, een continentale confederatie van vakbonden die meer dan 12 miljoen werknemers in Latijns- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied vertegenwoordigt.

In september 2018 werd Hose gekozen tot vicepresident van de Feceracion di Trahadornan di Aruba, de grootste vakbond van Aruba, waarvoor hij gedurende zijn hele carrière adviseur is geweest. Naast zijn vakbondstaken leidt Hose de juridische afdeling van de F.T.A. en blijft hij de rechten van de arbeidersklasse vertegenwoordigen en van juridisch advies dienen. Sinds maart 2020 is Hose raadslid van de Sociaal-Economische Raad (S.E.R.).

Mw. Josefina D. Albertus – Raadslid (werknemersorganisatie SIMAR )

Jospehine is in juli 2017 terugegekeerd op Aruba na ruim 16 jaar in Nederland hebben gewoond. In 2004 studeerde zij af als Medisch Bioloog bij de Hogeschool Rotterdam. Hierna heeft zij twee jaar op de Pathologie afdeling op Aruba gewerkt. Gedurende deze twee jaar heeft zij haar Hoger Management diploma behaald. In 2006 kerde zij terug naar Nederland en begon zij met de opleiding Microbiologie op de Vrije Universiteit van Amsterdam,  daarna heeft zij haar 2de graad docent Scheikunde behaald.  Inmiddels heeft zij ruim 12 jaar ervaring op het gebied van onderwijs. Sinds 23 november 2018 is zij voorzitter het bestuur van de lerarenvakbond SIMAR.

Dhr. Stanley S.P. Heinze – Raadslid (onafhankelijk) & waarnemend voorzitter

Stanley S. P. Heinze geboren te Aruba op 27 juli 1951. Stanley heeft na de middelbare school, de opleiding voor Sociaal Cultureel werk aan de Katholieke Sociale Academie Markendael in Breda Nederland gevolgd. In 1976, in dienst van de Directie Sociale Zaken, is hij als buurtwerker ter beschikking gesteld van de Stichting OSTICEBA voor de oprichting en begeleiding van de Buurtcentra in Aruba. In 1982 vertrekt hij terug naar Nederland om de opleiding Culturele Anthropologie en Sociologie van de Niet-Westerse Samenleving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in Nederland te volgen, welke hij in 1987 afrond. Op 1 januari 1988 keert hij met zijn gezin terug naar Aruba en wordt hij als beleidsmedewerker bij de Directie Sociale Zaken voor de jeugdzorg, buurtontwikkeling en de NGO’s binnen de sociale sector op Aruba, te werkgesteld. In 1994 is hij als Projektcoördinator Buurtontwikkeling bij het Ministerie van Sociale Zaken, Cultuur en Volksgezondheid belast met het ontwikkelen van nationaal beleid voor de buurtontwikkeling, zinvolle vrijetijdsbesteding en jeugd(werk). Van 1997 tot 2000 volgt en voltooit hij via Caribbean University Aruba te Aruba, de post- academische opleiding Master of Management aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Van 2001 tot zijn pensioen in 2011 is hij aangesteld als directeur van de Directie Sociale Zaken. Gedurende zijn loopbaan is hij tevens President Curator geweest van de Raad van Curatoren van de Universiteit van Aruba. Verder is hij betrokken geweest bij het opzetten, begeleiden en adviseren van verscheidene NGO’s, diverse (intersectorale) samenwerkingsprojecten en (overheids-) organisaties binnen de sociale sector, zoals het Orthopedagogisch Centrum. Stanley Heinze is getrouwd, vader van een zoon en een dochter en grootvader van twee kleindochters.

Mw. Christie Mettes – Raadslid (onafhankelijk)

MSc. Christie Mettes heeft een bachelordiploma in Liberal Arts and Science en een masterdiploma in Duurzame Ontwikkeling, beide verkrgen aan de Universiteit van Utrecht.     Ze heeft daarnaast gewerkt en gestudeerd in Bolivia, Mexico, Marokko, Thailand en Jamaica voordat ze terugkeerde naar Aruba. Na haar afstuderen is ze direct gaan werken bij Metabolic, een circulaire economie-adviesbureau gevestigd in Amsterdam en heeft ze in 2014 mede de basis gelegd voor diens uitrbeiding naar Aruba hetgeen geschiedde in 2016. Verder  starte ze het Brenchie’s Lab community makerspace en Plastic Beach Party recycling faciliteit. Christie is ook een parttime docent aan de Universiteit van Aruba.

Mw. Ava Thode – Raadslid (onafhankelijk)

Na haar basis- en voortgezet onderwijs op Aruba gevolgd te hebben is zij naar Nederland vertrokken om te studeren. Zij heeft haar doctoraal Onderwijskunde behaald aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen (nu de Radboud Universiteit). In Nederland had het verrichten van onderzoek haar aandacht. Haar drijfveer was door middel van onderzoek naar sociaal economische achterstanden bij te dragen aan de verbetering van deze achterstanden.  Zij heeft  eerst als onderzoeksassistent en daarna als lid van een onderzoeksteam van een onderzoeksbureau (Stichting Studia Interetnica) gewerkt aan diverse onderzoeken. Als beleidsmedewerker aan een stichting voor Antillianen en Arubanen (FORSAA) die o.a. als taak had om de Nederlandse overheid te adviseren in het beleid voor Antillianen en Arubanen, heeft zij gewerkt aan verschillende projecten ten behoeve van de genoemde doelgroep. Ook heeft zij onderzoek verricht voor de Stichting FORSAA te Eindhoven. Op Aruba teruggekomen heeft zij gewerkt op het Instituto Pedagogico Arubano  (IPA), lerarenopleiding van Aruba, eerst als docent Onderwijskunde en daarna als Algemeen Directeur van het IPA. Onder haar leiding heeft IPA, als eerste onderwijsinstelling op Aruba, de accreditatie behaald. Ook heeft IPA als eerste instituut blended learning ingevoerd en gebruikmakend hiervan een opleiding aan Statia aangeboden. Innovatie en vernieuwing vormt een rode draad in haar carrière. Zo heeft zij deelgenomen aan verschillende innovatie projecten. Zij was lid van de kerngroep van het innovatieproject voor het kleuter- en basisonderwijs PRIEPEB en heeft zij deelgenomen aan de processen voor verschillende strategische plannen zoals het National Integrated Strategic Plan in het bijzonder lifelong learning and personal development (NISP) en het Nationaal Onderwijsplan (NOP). Zij is nu voorzitter van de stichting Maariva, met als doel het stimuleren en bevorderen van de persoonlijke, sociale en professionele vaardigheden en het ondersteunen van organisaties met innovatieve ideeën, alsmede het ontwikkelen van creatieve vaardigheden om deze ideeën voort te zetten.  Tevens is zij secretaris van de Stichting Educatieve Ondersteuning Bonaire (SEOB) die een project ‘Thuismentoring’ uitvoert voor kinderen en jongeren in risico situaties in Bonaire. Daarnaast is zij lid van een  coördinatie onderzoeksgroep “Education, Language and Schooling” van de onderzoeksstichting ‘Carib Research’.

 

Plaatsvervangende Raadsleden

Mw. Maura E.D. Brown – Plaatsvervangende Raadslid (werkgeversvereniging A.H.A.T.A.)

Maura E. D. Brown heeft in 1990 haar opleiding tot meester in de rechten voltooid aan de Rijksuniversiteit Leiden, waarna ze werkzaam is geweest bij een internationaal trustkantoor in ’s Gravenhage, Nederland. Vanaf 1992 is zij werkzaam in Aruba bij Brown Advocaten, sinds 1999 als partner. Maura houdt zich in haar praktijk voornamelijk bezig met procederen en het geven van juridisch advies aan diverse lokale en internationale bedrijven op het gebied van civiel recht, met de nadruk op arbeids- en contractenrecht. Zij vertegenwoordigt de Aruba Hotel and Tourism Association (A.H.A.T.A.), een belangenvereniging van bedrijven met ongeveer 100 leden, waaronder hotels, casino’s, verzekeringsbedrijven, detailhandel, banken, restaurants en dienstverleners.

Dhr. Ronald (Ronnie) van Trigt – Plaatsvervangende Raadslid (werkgeversvereniging A.T.I.A.)|

Ronnie heeft in 1984 zijn Bacherlor of Science diploma aan de Barry University behaald en heeft al meer dan 30 jaar ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Hij vertoont veelzijdige interesses, waaronder het verbeteren van het bedrijfskwaliteit door innovatie, zakelijke ontwikkeling en diversificatie evenals mensgericht management en empowerment. Momenteel is hij algemeen directeur van Total Finance, Mack’s Exchange Services en Total Services Aruba. Daarnaast is hij (bestuurs)lid van verschillende organisaties zoals de AZV, SVB en de ATIA.

Mw. Monica H.J. Kock – Plaatsvervangende Raadslid (werkgeversvereniging K.v.K.)

In 1988 heeft Monica Kock haar meester titel in Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen te Nederland behaald. Zij keerde terug naar Aruba en werkte een jaar bij Centraal Bureau voor Juridische Zaken (overheid) als jurist op  de afdeling goedkeuren van statuten van vennootschappen en geven van advies. In 1989 is zij overgestapt naar de prive sector en werkte als jurist bij de Caribbean Mercantile Bank. In 1992 is Monica overgegaan naar de advocatuur en in 1996 heeft zij haar eigen advocatenkantoor opgericht waar zij tot op heden werkzaam is. Naast haar werkzaamheden als advocaat heeft zij verschillende functies bekleed, zoals Deken van de Orde van Advocaten, Voorzitter Stichting Guiami, Voorzitter Stichting Aruba Down Syndrome, Vice-voorzitter Stichting Voortgezet Onderwijs Aruba, commissaris van Aruba Airport Authority NV, lid van de Raad van Toezicht voor Advocaten en thans van de Raad van Appel voor Advocaten. Verder was Monica Kock ook lid van de Staten van Aruba voor de periode van 2005 – 2009, waarbij zij in 18 commissies zat op allerlei terreinen zoals onderwijs, financiën, economie, toerisme, justitie, gezondheid en was lid van het Latijns Amerikaanse Parlement. Ook was zij Voorzitter van de Speciale Commissie Obesitas welke het National Plan bestrijding obesitas voor 10 jaar heeft opgesteld. Het plan is door de European Public Health Aliance en WHO goedgekeurd. Zij heeft ook drie initiatiefwetten ingediend betrekking hebbende op huisverbod in geval van huiselijk geweld, verhogen van de leeftijd van kopen van alcohol van 16 naar 18 jaar, wijziging van de Landsverordening Toelating en Uitzetting met betrekking tot de status van gezin en landskinderen.   Hiernaast is Monica Kock ook een gecertificeerde John Maxwell leadership speaker en coach en medeoprichter van de John Maxwell Team. Zij heeft op Aruba, Bonaire, Curaçao en Nederland verschillende motiverende presentaties gegeven met als doelgroep tieners. Thans is Monica Kock bestuurslid van de Kamer van Koophandel.

Dhr. Hubert M. Dirksz – Plaatsvervangende Raadslid (werknemersorganisatie F.T.A.)

(Heelaas geen foto en biografie verkregen)

Mw. Mendy Lo-A-Njoe – Plaatsvervangende Raadslid (werknemersorganisatie A.B.V.)

Mendy Lo-A-Njoe voltooide haar studie als Psychiatrisch Verpleegkundige in 2005 aan de Delta Psychiatrisch Ziekenhuis in Nederland. Werkte van 2005-2006 als Diabetisch Verpleegkundige bij Botica di Servicio Aruba. In 2006-2011 heeft zij bij de PAAZ Opname gewerkt als acute Psychiatrisch Verpleegkundige. Vanaf 2011 tot heden fungeert zij als Kinder Verpleegkundige op de kinderafdeling van het dr. Horacio Oduber Hospitaal, waarbij zij in2014 haar kinderaantekening via VU Amstel Academie behaald heeft. Sinds 2014 maakt zij deel uit van het bestuur ABV. (Arubaanse Bond voor verplegende Instellingen) als 1 ste secretaresse, waarbij zij de medewerkers in zorg instellingen vertegenwoordigt.

Dhr. Anthony Figaroa – Plaatsvervangende Raadslid (werknemersorganisatie SIMAR)

Na het behalen van zijn eerste HBO diploma Docent Electrotechniek, heeft Anthony zijn carrière gestart in de raffinaderij op Aruba. Na èèn jaar is hij teruggekeerd naar Nederland om zijn tweede HBO diploma te behalen, namelijk Algemene Operationele Techniek. Sinds 2004 is Anthony werkzaam te Colegio EPI Unit Ciencia y Tecnologia als docent Electrotechniek en stage coördinator van de opleidingen Bouwkunde, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde.

Ten beheoeve van naastreven van deugdelijk onderwijs en bestuur heeft  Anthony zich tweemaal (2008-2010 & 2018 tot heden) ter beschikking gesteld voor een rol als secretaris in het bestuur van de lerarenvakbond SIMAR.

Mw. Glenda R. Gil – Plaatsvervangende Raadslid (onafhankelijk)

Glenda heeft in Nederland haar diploma voor Sociaal Cultureel Werk – H.B.O. behaald. Van 1980 tot en met 1993 heeft ze als sociaal cultureel werker en de laatste twee jaren als interim directeur gewerkt bij de stichting OSTICEBA: Organisacion pa STImula CEntronan di Bario na Aruba, die als doel had, werken aan de participatie en emancipatie lokale burgers middels verschillende groepen in de maatschappij, zoals een bestuur, redactie, ouderen-, vrouwen-, jongerengroepen enz. Na haar werk bij OSTICEBA was ze in 1993 tot 1999 de directeur van de Vereniging, Asociacion Trabou di Hubentud Aruba – A.T.H.A., een overkoepeld orgaan van meer dan 50 jeugdorganisaties. als juridische consulente bij de Sectie Kosteloze Rechtskundige Bijstand.

In 2001 is ze de politiek ingegaan en werd van November 2001 tot  November 2005 Statenlid van het Parlement van Aruba. In 2006 is ze teruggegaan naar de Directie Sociale Zaken, bij de afdeling Coördinatiepunt Mensenrechten, die onder andere een Mensenrechten cursus gaf in samenwerking met de Universiteit van Aruba aan het personeel van de directie. Ook vertegenwoordigde ze de Directie Sociale Zaken in verschillende Nationale Commissies van Aruba. Ze heeft haar master bul – meester in de Rechten behaald en was vanaf  2011 tot en met haar pensioen in juli 2016  juridische adviseur bij de Directie Sociale Zaken. Ze was lid van de populaire straattoneel groep Teatro Foro Aruba en de Grupo di Servicio Hende Muhe SEPPA. Deze vrouwengroep van SEPPA heeft gestreden voor gelijke betaling voor gelijk werk, welke strijd deze groep ook in 1993 heeft bereikt.Van 2008 tot en met 2018 was Glenda lid van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening Aruba.Ze is nog steeds een actieve vrijwilliger bij diverse niet-gouvernementele organisaties zoals bestuurslid van Cede Aruba, Fundacion Trabou Social Aruba, Fundacion Herencia Historico Aruba  en voorzitter van de stichting Pro Juventud Savannah.In 2019 is ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor al haar werkzaamheden in het vrijwilligerswerk in het belang en welzijn van de Arubaanse gemeenschap.

Dhr. Eric N. Mijts – Plaatsvervangende Raadslid (onafhankelijk)

Eric Mijts studeerde Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Antwerpen en is gespecialiseerd in sociolinguïstiek. Sinds 2000 werkt hij aan de Universiteit van Aruba als onderzoeker, docent  en als ontwikkelaar voor onderwijsinnovatie en multidisciplinaire en interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s. Als onderzoeker is hij eveneens verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en de Universiteit van Gent. Hij coördineert het Academic Foundation Year, de UAUCU student research exchange en hij is mede-ontwerper van het SISSTEM programma (Sustainable Island Solutions through Science, Technology, Engineering and Mathematics). Zijn onderzoek en publicaties zijn met name gericht op meertaligheid, taalbeleid, onderwijs voor duurzame ontwikkeling en processen van inclusie/exclusie.

 

Scroll To Top