Taakstelling en Aandachtgebieden

De belangrijkste taakstelling van de SER is om een platform te zijn waarin de sociale partners en de onafhankelijke deskundigen gezamenlijk overleg voeren over het sociaal economisch beleid en de overheid hierover adviseren. Op deze wijze wordt door de sociale partners vanuit een participatieve rol een bijdrage geleverd aan het regeringsbeleid. Accent ligt hierbij op het faciliteren van het besluitvormingsproces zonder de onafhankelijke positie uit het oog te verliezen.

Momenteel richt de bijdrage van de SER zich op het bereiken en behouden van een goed en degelijk welvaartsniveau in economisch moeilijke tijden en hoe te komen tot een zo evenwichtig mogelijke verdeling hiervan binnen de Arubaanse maatschappij. De SER is hierbij van mening dat zij deze uitdaging niet alleen aan moet gaan maar in alliantie met soortgelijke organisaties die met eenzelfde uitdagingen te kampen hebben.

Mede hierdoor heeft de SER de banden aangehaald met lokale en internationale organisaties alsmede met partners binnen het koninkrijk. Daarnaast heeft de SER zich aangesloten bij de “International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS)”. De AICESIS is de internationale en wereldwijde vereniging van Sociaal Economische Raden en vergelijkbare organisaties die zich bezighouden op het werkgebied van de SER. Hiermee reageert de SER op de mondialisering op zijn werkgebied en neemt hieraan actief deel.

De opgedane ervaring door internationale samenwerking heeft zijn invloed op het gangbare advieswerk binnen de SER. De SER neemt momenteel een meer open en extraverte houding aan met een verhoogde aandacht voor de omgeving en de mensen die daarin activiteiten ontplooien en verrichten, waarmee vorm en inhoud gegeven wordt aan de maatschappij. De aandacht richt zich eveneens op de positie die de overheid daarbij inneemt en op het spanningsveld tussen economische welvaart en sociaal welzijn.

Missie SER

Als overleg- en adviesorgaan, vanuit het algemeen belang en op basis van onderzoek en analyses, gevraagd en ongevraagd, betrouwbare en onafhankelijke adviezen geven aan één of meerdere ministers en de samenleving, met als doel het signaleren van aspecten op sociaal economische gebied.

Visie SER

De SER is een erkende onafhankelijke profesionele organisatie die inzicht heeft in de samenleving en Pro-actief is in het aandragen van adviezen voor brede maatschappelijke uitdagingen.

Kenwaarden SER

 • Professionaliteit
 • Integriteit
 • Onafhankelijkheid
 • Gemeenschapszin

Aandachtsgebieden van de SER

Waar de SER adviseert over sociaal-economische aangelegenheden begeeft zij zich voornamelijk op terreinen zoals:

 • macro-economisch beleid
 • duurzame ontwikkeling
 • sociale zekerheid
 • pensioenen
 • arbeidsmarktbeleid
 • arbeidsomstandigheden
 • sociaal beleid
 • consumentenaangelegenheden;
 • overheidsfinanciën
 • volksgezondheid
 • onderwijsbeleid

In de dagelijkse praktijk is het de SER gebleken dat er een toegevoegde waarde ligt om tevens te adviseren over aangelegenheden die het sociaal-economische werkterrein raken en van groot belang (kunnen) zijn voor de Arubaanse gemeenschap maar die niet direct tot het klassieke werkterrein van de SER behoren.

Wegens de kleinschaligheid van Aruba is het onoverkomelijk om naast het denken op macro-niveau de aandacht eveneens te richten op (de consequenties daarvan) op meso- en microniveau. Veelal betreft het aangelegenheden waarin de SER een signaalfunctie vervult opdat anderen daarmee verder aan de slag kunnen. Deze adviezen hebben het karakter van een ongevraagd advies op grond waarvan in opdracht vervolgadviezen tot stand kunnen komen.

Scroll To Top

Recente Publicaties