De Sociaal Economische Raad

De Sociaal Economische Raad (SER) is een van overheidswege ingesteld onafhankelijk overleg- en adviesorgaan die de regering adviseert over allerlei belangrijke onderwerpen van sociaal-economische aard.

In de SER hebben vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers en onafhankelijke deskundigen zitting. De leden van de SER bespreken allerhande aangelegenheden op sociaal-economisch gebied en brengen hierover gevraagd en ongevraagd adviezen, nota’s en rapporten uit. De directe afnemer van de dienstverlening van de SER is de regering.

Met de instelling van de SER heeft de overheid zich voorgenomen om voor de sociale partners een gelegenheid te creëren waaraan voornemens voor het sociaal economische beleid voorgelegd kunnen worden met het verzoek om zich hierover vrijelijk en ongebonden, gevraagd of ongevraagd, uit te spreken.

De overheid geeft hiermee invulling aan één van de checks and balances welke in het Arubaanse democratisch bestel zijn ingebouwd en een indicatie geeft of er al of niet (voldoende) draagvlak is onder de sociale partners voor het sociaal economisch beleid.

De SER bestaat uit twee delen; de Raad en het Secretariaat. De Raad is het gedeelte waarin de 9 raadsleden zitting hebben, met elkaar beraadslagen en beslissingen ten aanzien van de adviestaak van de SER. Het Secretariaat is het stafbureau die de Raad ondersteunt in zijn taakstelling en bijbehorende werkzaamheden.

Scroll To Top

Recente Publicaties