Minister-president dhr. Rhuggenaath ondersteunt voorstel van de Sociaal-Economische Raden (SER’en) van de Caribische Landen van het Koninkrijk

Willemstad/Oranjestad, 15 oktober 2018 – om tot een duurzaam beleid op het gebied van (arbeids-/economische) migratie en vluchtelingen te komen, is het van belang dat de Caribische Landen binnen het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, samenwerken,  ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en wet- en regelgeving. Gezamenlijk kunnen scenario’s worden verkend, die op middellange en lange termijn kunnen leiden tot sociaal-economische ontwikkeling.

Alle drie de landen worden in meer of mindere mate geconfronteerd met dezelfde vraagstukken op het gebied van bevolkingsbeleid en sociaal-economische ontwikkeling. De uitdagingen komen tot uitdrukking in onder meer een langdurige stagnerende economie, toenemende vergrijzing en ontgroening, brain-drain, een sociale voorzieningenstelsel dat onder druk komt te staan, mismatch op de arbeidsmarkt, de vluchtelingencrisis uit Venezuela en het vraagstuk van ongedocumenteerde migranten in het algemeen. De vraag hierbij is welke impact regionale en internationale ontwikkelingen van migratie hebben op voorgenoemde sociaal-economische vraagstukken en hoe hier beleidsmatig op kan worden ingespeeld.

De landen kunnen elkaar ondersteunen op het gebied van het ontwikkelen van strategisch beleid, empirisch onderbouwd, gebaseerd op ‘lessons learned’  en ‘best practices’ in het koninkrijk,in de regio en elders.

Het beleid zal zich moeten richten op de hiervoor genoemde uitdagingen, alsook op de mogelijkheden en voordelen die migratie, en met name arbeidsmigratie, met zich meebrengt voor een duurzame sociaal-economische ontwikkeling in de landen, waarbij aandacht is voor de Toekomst van werk, sociale zekerheid, medische zorg, en verbetering van de leefomstandigheden in de wijken.

Vertegenwoordigers van de SER’en van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben dit tijdens een onderhoud met Minister-president Rhuggenaath op 12 oktober jl. besproken. Het gesprek vond plaats bij de SER Curaçao.

Door de voorzitters en de secretarissen van de SER’en werd een presentatie gegeven aan de Minister-president waarbij werd stilgestaan bij het thema van arbeidsmigratie in de context van bovengenoemde uitdagingen en de hierbij van belang zijnde uitgangspunten ten aanzien van een duurzame sociaal-economische ontwikkeling. Tevens werd door de SER’en voorgesteld om in het eerste kwartaal van 2019 een gezamenlijk symposium hierover te organiseren op Curaçao.

Minister-president dhr. Rhuggenaath op zijn beurt heeft te kennen gegeven het idee van een symposium te ondersteunen evenals de samenwerking tussen de drie landen. Hij zal deze maand nog hierover overleg voeren met zijn collega Minister-presidenten van Aruba en Sint Maarten, tijdens de volgende tripartiet overleg van de Minister-presidenten van de drie Caribische landen van het Koninkrijk.

 

Op bovenstaande foto: van links naar rechts:  dhr. Gerard Richardson (Directeur/ Algemeen Secretaris van SER Sint Maarten), dhr. John Jacobs (fungerend Voorzitter van SER Curaçao), dhr. Raul Henriquez (Directeur/ Algemeen Secretaris van SER Curaçao), Minister -president dhr. Eugene Rhuggenaath, dhr. Felix Bijlhout (Algemeen Secretaris van de SER Aruba) en dhr. Damien Richardson (Voorzitter van SER Sint Maarten).

Op bovenstaande foto een impressie van het overleg tussen de delegaties van de SER’en van Aruba, Curaçao en Sint Maarten met Minister-president dhr. Rhuggenaath en zijn adviseurs over het thema (arbeids)migratie en de vluchtelingenproblematiek in de context van een duurzame bevolkingsbeleid.

 

 

 

Recente Publicaties