De Raad

Dit is de adviesraad waarin de raadsleden zijnde, vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties alsmede onafhankelijke deskundigen, zitting hebben. De “raadsleden” bespreken hier –in daarvoor belegde raadsvergaderingen- allerlei belangrijke onderwerpen op sociaal economisch gebied. Door middel van onderling overleg, discussie en argumentatie worden beslissingen genomen over de aard, inhoud en vorm van de adviezen, (onderzoeks)rapporten en nota’s die aan de regering gepresenteerd worden, waarmee de Raad zich gevraagd en ongevraagd uitspreekt over het (te hanteren) sociaal economisch beleid.

Er zitten in de Raad in totaal 9 raadsleden die evenredig verdeeld zijn over de 3 partijen namelijk, 3 vertegenwoordigers van werknemersorga-nisaties, 3 vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en 3 onaf-hankelijke deskundigen. Alle raadsleden hebben een vervangend raadslid die hem of haar bij afwezigheid vervangt tijdens de raadsvergaderingen.

Nadat de regering bepaald heeft welke 3 vakbonden en 3 werknemers-organisaties zitting mogen hebben in de SER en dit kenbaar heeft gemaakt, draagt elk vakbond en werkgeversorganisatie een raadslid en plaatsvervangend raadslid voor, waarna zij vervolgens door de regering per landsbesluit worden benoemd.

De onafhankelijke (deskundige) leden en diens plaatsvervangers worden benoemd door de regering maar zijn geen verantwoording schuldig aan de regering. Bij de benoeming van de onafhankelijke leden wordt er getracht deskundigen van verschillende vakgebieden te nemen. De voorzitter en plaatsvervangende voorzitter worden op voordracht van de Raad benoemd. Alle raadsleden en hun plaatsvervangers worden voor de duur van 2 jaar benoemd en kunnen terstond worden herbenoemd.

Aan de Raad is een Secretaris verbonden die de Raad ondersteunt in de uitvoering van zijn taak, functie en rol.

Momenteel hebben de volgende personen zitting in de Raad:

Dhr. J.R. (Rudy) Geerman – Voorzitter (werknemersorganisatie FTA)

Rudy is sinds 1997 namens de vakbondsorganisatie Federacion di
Trahadornan di Aruba (FTA) -waarvan hij in de periode van 1997-2015 (18 jaar)
voorzitter is geweest- lid van de SER. Thans is hij advisuer van de FTA en
tevens is hij lid van het College van Beroep van de SVB, lid van de OCIA- ILO
en ex bestuurslid van Pension Fund Tourism Sector Aruba (PFTSA).
Sinds 2013 fungeert Rudy als voorzitter van de SER.

 

Mw. Gina Maduro – Raadslid (werknemersorganisatie ABV)


Gina begon in 1991 haar loopbaan in de zorgsector als Verzorgende/Verpleegkundige op verschillende afdelingen, bij de Dr. Horacio Oduber Hospital (HOH), waaronder de Chirurgie-, Interne- en PAAZ afdeling. Sinds 2005 is zij als Senior Verpleegkundige werkzaam bij de Spoep Eisende Hulp (SEH). Sinds 2011 fungeert Gina als voorzitter van de Arubaanse Bond van Werknemers in Verplegende Instellingen (ABV), waar zij de belangen van de leden van de HOH, SABA en IMSAN behartigd. En is sindsdien tevens Raadslid van de SER.

 

Mw. Gina Habibe – Raadslid (werkgeversvereniging ATIA)


Gina heeft een BSc in Accounting en een MBA in Finance. Zij is altijd werkzaam geweest in het bankwezen waarin zij de laatste 15 jaar verschillende management functies heeft bekleed zoals o.a. vice-president van de Aruba Investment Bank (AIB) en lid van het managementteam van Interbank.
Thans is Gina “executive director of corporate banking” bij de Aruba Bank.
Verder is zij tevens vice voorzitter van de ATIA (Aruba Trade and industry Assosiaction) and raadslid van Renobacion Aruba NV.

 

Dhr. Wim Hoenink – Raadslid (werkgeversvereniging WAB) & waarnemend voorzitter


Na de LTS en de MTS te hebben afgerond, heeft Wim hij bij de Pedagogische Technische Hogeschool, de lerarenopleiding voor technisch docenten, in Eindhoven voltooid. Op latere leeftijd heeft hij ooknog een Master in Business Administration behaald. In 1990 heeft hij zich op Aruba gevestigd waar hij sinds 1996 de eindverantwoording heeft over Croon Caribe, een technische dienstverlener. Na eerst plaatsvervangend lid van de SER te zijn geweest, is hij vanaf 2016 lid van de SER namens de werkgevers, als vertegenwoordiger van de Werkgeversvereniging Arubaanse Bouwnijverheid (W.A.B.).

 

Dhr . Diego  N.J. de Cuba – Raadslid (werknemersorganisatie STA)

 

Mw. Maura E.D. Brown – Raadslid (werkgeversvereniging A.H.A.T.A.)

Maura E. D. Brown heeft in 1990 haar opleiding tot meester in de rechten voltooid aan de Rijksuniversiteit Leiden, waarna ze werkzaam is geweest bij een internationaal trustkantoor in ’s Gravenhage, Nederland. Vanaf 1992 is zij werkzaam in Aruba bij Brown Advocaten, sinds 1999 als partner. Mevrouw Brown houdt zich in haar praktijk voornamelijk bezig met procederen en het geven van juridisch advies aan diverse lokale en internationale bedrijven op het gebied van civiel recht, met de nadruk op arbeids- en contractenrecht. Zij vertegenwoordigt de Aruba Hotel and Tourism Association (A.H.A.T.A.), een belangenvereniging van bedrijven met ongeveer 100 leden, waaronder hotels, casino’s, verzekeringsbedrijven, detailhandel, banken, restaurants en dienstverleners.

 

Dhr. Roland R. Kelly – Raadslid(onafhankelijk)

Rudolf is in 1972 afgestudeerd aan de APA (Arubaans Pedagogisch Academie) als onderwijzer en in 1988 is hij afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam als Onderwijskundige/ Onderwijspedagoog. Hij heeft als onderwijzer gewerkt op een basisschool, als docent aan het IPA (Aruba) en bij het APK – Scholengemeenschap (SGB) te Bonaire. Rudolf is een onderwijsdeskundig zowel op het macro-, meso- als microniveau.

 

Dhr. Francisco P. Geerman – Raadslid (onafhankelijk)

Francisco (Pancho) heeft een doctoraal in Niet Westerse Sociologie  (RUL) en is meester in Arubaans Recht (UA). Hij heeft leidinggevende functies bekleed in de NGO sector (UNOCA, Artesania Arubiano,  EPI) en bij Land Aruba (DIP). Hij is werkzaam geweest als beleidsadviseur Planning sociale ontwikkeling bij Dienst Economsche Ontwikkeling (DECO). Hij was als docent verbonden aan EPI, UA en HOH.  Hij heeft diverse bestuursfuncties bekleed in sociaal-educatieve sector (w.o. FCCA, UNOCA, Artesania Arubiano en Beroepscommissie SPCOA). Internationaal heeft hij gefungeerd als consultant voor ECLAC  en Plan D-2. Hij is onafhankelijk lid van de SER vanaf maart 2018.

 

Dhr. Ireno A. Valdes -Raadslid(onafhankelijk)

 

Ireno Valdes werd op 18 september 1953 geboren op Aruba. Als kind wilde hij altijd mensen helpen en is daardoor in het onderwijswereld beland. Gedurende zijn jaren in het onderwijs, heeft hij 21 jaar gewerkt op de John F. Kennedy School en 16 ⅟2 jaar op de EPI Sciencia y Tecnologia, als docent wiskunde, natuurkunde, elektrotechniek, praktijk elektro en koeltechniek. Hij was actief als voorzitter van de SIMAR en woordvoerder van de SdU, want hij vocht altijd voor de rechten van zijn collega’s en andere werknemers.In 2013 als gepensioneerde, kreeg hij de smaak te pakken om voor de rechten van de gepensioneerden bij de OPPA te gaan helpen als vrijwilliger en is nu voorzitter van deze organisatie sinds april 2017. Maar natuurlijk kan Ireno niet helemaal uit het onderwijswereld en helpt nogsteeds als gecommiteerde bij de eind-examens van de studenten van de EPI.

 

Scroll To Top